ไท้เพ้งอ๊วงกง

ศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง 800 เมตรจากค่ายบางกุ้ง

ศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง ศาลศักดิ์สิทธิ์เชิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน ดั่งเทพเจ้าแห่งความสันติสุข

ศาลเจ้าไท้เพ้งอ้วงกง

ศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง คือ ศาลเทพเจ้าแห่งสันติ ศาลนี้สร้างขึ้นโดยประชาชนในเมืองสมุทรสงครามร่วมกันบริจาคสร้างขึ้นใกล้ค่ายบางกุ้ง ที่ตั้งเดิมเป็นวัดอมรเทพบริเวณปากคลองแควอ้อม เพื่อเชิดชูบุญบารมีของพระเจ้าตากสินที่ทำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกงนี้อยู่ห่างจากค่ายบางกุ้งเพียง 800 เมตร โดยเราสามารถเดินเท้าไม่ถึง 10 นาทีเท่านั้น

ประวัติที่แปลจากสารขออนุญาติตั้งศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง ได้กล่าวถึงประวัติกล่าวว่า ในคราวสงครามที่พม่าได้ส่งกำลังพลมาห้อมล้อมค่ายบางกุ้งนานถึง 14 วันทำให้คนในค่ายได้รับความยากลำบากมาก ขาดแคลนเสบียงอาหารจนกระทั่งชาวบ้านในครานั้นโดยเฉพาะคนชราต้องยอมอดอาหารเพื่อให้มีอาหารหล่อเลี้ยงทหารไทย-จีนมีอาหารประทังชีวิตท่ามกลางวงล้อม ในขณะนั้นออกหลวงเสนาสมุทร หรือ ไต้ก๋งเจียม ผู้ดูแลเมืองแม่กลองในสมัยนั้นได้แจ้งไปยังกรุงธนบุรี ขอกำลังรบกับพม่า พระเจ้าตากสินได้ยกทัพเรือพักอยู่ฝั่งตรงข้ามกับค่าย อาศัยเวลายามสามเดือนตก จึงได้ยกทัพข้ามฝั่งมาบริเวรท้ายค่ายซึ่งเป็นตำแหน่งของศาลเจ้าไท้เพ้งอ้วงกงในปัจจุบัน ทหารไทยและชาวจีนได้ทราบความก็มีกำลังใจฮึกเหิม ได้ร่วมกับพระเจ้าตากสินนำกำลังตีพม่าจนแตกพ่าย ก่อนที่พระเจ้าตากสินมหาราชจะเสด็จกลับหลังได้รับชัยชนะ ท่านได้บัญชาให้มีทหารไทยส่วนหนึ่งรักษาเมืองแม่กลองโดยให้ร่วมกันกับทหารสายเลือดจีนป้องกันเมือง ให้คนไทยและคนจีนได้อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงเป็นเหตุให้พสกนิการชาวจีนต่างเลื่อมใสพระเจ้าตากสินมหาราชเปรียบประดุจดังเทพเจ้า ที่เมื่อพระองค์ปรากฏหรือไปถึงที่แห่งใด ที่แห่งนั้นก็จะพบความสุขความเจริญ สงบสันติ ศาลเจ้าจึงได้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ท่านเสด็จออกเรือ ท้ายค่ายบางกุ้ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านในนามแห่งเทพเจ้าแห่งความสันติสุข

ค่ายบางกุ้ง การสู้รบที่มาของศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง

ค่ายบางกุ้งได้สร้างขึ้นในช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ค่ายบางกุ้งเป็นค่ายที่ทหารเรือไทยดูแลในบริเวณวัดอมรเทพ วัดบางกุ้งน้อย วัดบางกุ้งใหญ่ จนถึงวัดกลาง (วัดร้าง) ซึ่งเป็นกองทัพเรือซึ่งตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่ในช่วงกรุงแตกประมาณ พ.ศ. 2310  เมื่อพระเจ้าตากสินได้ตั้งกรุงธนบุรีแล้ว จึงโปรดให้คนจีนในลุ่มแม่น้ำแม่กลองตั้งกำลังกองทหารรักษาค่ายบางกุ้ง ซึ่งรู้จักในชื่อ ค่ายจีนบางกุ้ง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2311 ทหารพม่ายกกองทัพมา 20000 คน ตั้งกำลังพลที่กาญจนบุรี เตรียมเก็บเสบียงเพื่อจะตีเมืองไทย โดยมีทหารพม่าจากกาญจนบุรีประมาณ 2000 คนได้ปล้นสดมภ์อาหารแถลุ่มแม่น้ำแม่กลองนี้ ครั้นเห็นทหารจีนไทยที่ปกป้องตั้งค่ายบางกุ้งจึงตั้งใจล้อมและจะตีให้แตก ในค่ายถุกล้อมจนสถานการณ์อดหยากอาหารเกิดขึ้นจนกระทั่งคนชราต้องเสียสละไม่ทานอาหารเพื่อให้ทหารไทยจีนมีอาหารกินประทังชีวิต จึงได้มีการส่งข่าวไปยังกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินจึงได้ยกพลประมาณ 2000 คน เดินทางด้วยเรือรบเดินทางน้ำ 20 ลำ ซึ่งเป็นลักษณะเรือแจวโดยพระเจ้าตากสินคุมกองทัพมาปราบด้วยพระองค์เอง ร่วมกับพระมหามนตรี (บุญมา) น้องชายนายทองด้วงหรือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก การเดินทางมาครั้งนี้ได้สังหารทหารพม่าไปประมาณ 1500 คนเศษ และได้ยึดเสบียงอาหาร ศาสตราอาวุธ เรือรบ ของพม่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวบ้านสมุทรสงครามในยุคนั้น ชัยชนะของค่ายบางกุ้งจึงเป็นที่มาของศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง ศาลเจ้าพระเจ้าตากสินมหาราชลุ่มน้ำแม่กลอง

เทพเจ้าไท้เพ้งอ้วงกง
พระเจ้าตากสินมหาราช
พระโพธิสัตว์กวนอิม

ภายในศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง ศาลเจ้าพระเจ้าตากสินมหาราชในลุ่มน้ำแม่กลองที่เก่าแก่มากที่ เป็นศาลเจ้าที่มาจากหัวใจของชาวสมุทรสงครามในอดีต ความร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาวไทยและชาวจีนในการเชิดชูพระเจ้าตากสินมหาราช ดังเช่นเทพเจ้าแห่งความสันติสุข 

สิ่งศักดิ์สิทธิภายในอาคารศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง

ประธานในศาลเจ้าคือ หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อซำปอกง ที่เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจีนให้ความนับถือกันอย่างสูง โดยด้านหน้าขององค์พระจะประดิษฐานเทพเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง ซึ่งเป็นตัวแทนพระคุณและความสามารถของพระเจ้าตากสินมหาราชผู้นำความสงบสุขร่วมเย็นมาสู่เมืองสมุทรสงครามในลุ่มน้ำแม่กลอง ด้านซ้ายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเป็นหิ้งบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนด้านขวาจะเป็นหิ้งบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ด้านข้างซ้ายขวาจะประดิษฐานองค์พระ 18 อรหันต์ 

ขั้นตอนการบูชาศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง

ผู้ที่กราบไหว้บูชาศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกงนิยมไหว้โดยเริ่มจากไหว้ด้านนอกที่หิ้งพ่อแม่เทวดาฟ้าดินหรือทีตี่แป่บ้อ บอกกล่าวฟ้าดินว่าเราชื่อ-สกุลใด อยู่ที่ไหน วันนี้มีประสงค์จะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง หลังจากนั้นจึงไหว้กระถางธูปกลางเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า หลวงพ่อซำปอกง พระอรหันต์ 18 พระองค์ เทพประธานในศาลเจ้า เทพเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง พระเจ้าตากสินมหาราช และ พระโพธิสัตว์กวนอิม และไหว้เสาหลักซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักประหารในสมัยก่อน เมื่อจุดธูปไหว้ทั้ง 3 จุดเรียบร้อย ผู้บูชามักจะเข้าไปในศาลเจ้า กราบไหว้ขอพรอีกครั้ง เมื่อขอพรเสร็จก็จะทำการตีกลอง 3 ครั้ง ตีระฆัง 3 ครั้งซึ่งอยู่ด้านซ้ายขวาก่อนออกจากประตูศาลเจ้า เมื่อออกมาจากศาลเจ้าจะมีอ่างน้ำมนต์กับก้านทับทิม ให้ขอพรเทพเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกงแล้วปะพรมน้ำมนต์ให้พบความสันติสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองและครอบครัว

บทความนี้เขียนโดย ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ เจ้าของโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง และ โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo เขียนเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ระหว่างการเดินทางพาครอบครัวไปเที่ยวย่านสมุทรสงคราม เขียนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเพื่อยกย่องพระเกียรติของพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านใดที่มาเที่ยววัดที่ค่ายบางกุ้ง อย่าลืมเดินทางต่อเข้ามาอีกแค่อึดใจตรงข้ามค่ายบางกุ้งจะมีป้ายเข้ามาตามทางไหว้สักการะ ระลึกถึงคุณของพระเจ้าตากสินมหาราชและร่วมกุศลทำบุญกับทางศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง ผู้คนในศาลเจ้าเป็นมิตรมากและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สะอาดและศักดิ์สิทธิ์มาก เชิญกันมาเที่ยวและสักการะบูชากันให้มาก ๆ ครับ คลิ๊ก Google Map ทางไปศาลเจ้าไท้เพ้งอ๊วงกง

Leave a Comment

Your email address will not be published.