10 Taoist Precepts

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า ผู้นับถือศาสนาเต๋า (10 Taoist Precepts) ศาสนาเต๋า เป็น 1 ใน 5 ศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีนและไต้หวัน ศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช โดยสอนให้ดำเนินชีวิตของตนให้สอดคล้องกับวัฏจักรของธรรมชาติตามคัมภีร์อี้จิง ปัจจุบันศาสนาเต๋าได้แบ่งเป็น 2 นิกายหลัก คือนิกายเจิ้งอี และ นิกายฉวนเจิน โดยใช้หนังสือ “เต๋าเต๋อจิง” ของเล่าจื้อและคัมภีร์จวงจื้อเป็นคัมภีร์หลักประจำศาสนา ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักของศาสนาเต๋าคือนักพรตเต๋า ซึ่งมีข้อประพฤติปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างบ้างในแต่ละสำนัก แต่ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า เพื่อช่วยตักเตือนให้ละเว้นจากความชั่ว 10 ประการ ศีลข้อ 1 : รู้กตัญญู มีเมตตา เคารพผู้อาวุโส อาจารย์ รักสามัคคีดูแลคนในตระกูล ศีลข้อ2 : ไม่ลักทรัพย์ ไม่สมรู้ร่วมคิดกับโจร ไม่ทำลายของที่เป็นประโยชน์แก่ตนหรือมหาชนศีลข้อ3: ไม่เป็นคนชั่วร้าย ไม่ฆ่าสัตว์ หรือทรมานสัตว์หรือสิ่งอื่นเพื่อเพิ่มอรรถรส พึงปฏิบัติเจริญเมตตา คิดถึงผู้อื่นศีลข้อ 4 …

ศีล 10 ข้อของผู้บำเพ็ญเต๋า Read More »